Reklamačný poriadok IToffice s.r.o.

Reklamačný poriadok

I. Základné ustanovenia

Všeobecné ustanovenia
Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou IToffice s.r.o (ďalej len predávajúci). Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasia s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje spoločnosť IToffice s.r.o ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra alebo účtenka) – ďalej iba záručný list 

II. Dĺžka záruky
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového užívateľa 

III. Záručné podmienky
I. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v protokole prepravcu.

II. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: itoffice@itoffice.sk, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. 

III. Miestom pre uplatnenie reklamácie je kontaktná adresa IToffice s.r.o.
Pri tovare, ktorému je na území SR poskytovaný autorizovaný servis (monitory, tlačiarne, digitálne foto …) odporúčame kupujúcemu v záujme urýchlenia reklamácie uplatniť to priamo v autorizovanom servisnom stredisku alebo v mieste predávajúceho. 

IV. V prípade, že bol tovar zakúpený spotrebiteľom s IČO musí kupujúci uplatniť túto reklamáciu priamo a iba v autorizovanom servise. V tomto prípade sa reklamácia riadi podmienkami autorizovaného servisu. 

V. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu predávajúceho. Balík musí obsahovať reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva) a kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo, mail). 

VI. Kupujúci pri uplatnení záruky predloží nákupny doklad, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). 

VII. Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, neschválenými komponentmi, ani so softvérovými aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke. 

VIII. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti. 

IX. Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť aplikačného software vo verziách, ktoré nie sú vhodné pre objednaný operačný systém. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci žiadnu zodpovednosť. 

X. Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenou ochrannou pečaťou, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovaru používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený. 

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
a) mechanickým poškodením tovaru,
b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom adresované
d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom,
f) pokiaľ sa závada prejavuje iba u software, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu,
g) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
h) vykonaním nekvalifikovaných zásahou či zmenou parametrov,
i) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď),
j) pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware,
k) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou. 

XI. V prípade, že tovar je software, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškrabané apod). Momentom odstránenie ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky apod) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softvérového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softvéru. 

XII. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom poruchy). 

XIII. Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok (napr.počítač), ale nekorektná inštalácia software (operačný systém, antivír …), ak boli dáta poškodené nekorektným správaním niektoré aplikácie (hry, vírusy …), alebo ak dáta poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka. 

XIV. Pri odovzdaní počítačového systému alebo zariadenia pre ukladanie dát k oprave, je kupujúci povinný si svoje osobné údaje zálohovať. Predávajúci nie je zodpovedný za ich stratu 

XV. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu. LCD displej Norma ISO 13406-2 – Keďže sa každý LCD displej pozostáva z minimálne 2,35 miliónov subpixelov alebo tranzistorov (15 „), nie je z hľadiska výrobných technológií prakticky možné predchádzať stratám pixelov. Do predaja môžu byť dané LCD s maximálne desiatimi vadnými pixelmi. Norma stanovuje v súvislosti s vadnými pixely nasledujúce triedy: Sú rozdelené do štyroch tried, troch typov chybných pixelov a dvoch frekvenčných kritérií. Vadné pixely sa môžu vyskytnúť ako žiarivé pixely, čierne pixely alebo strata subpixelov (alebo blikajúce pixely). Frekvenčné kritériá rozlišujú po prvé počet bielych alebo čiernych pixelov vyskytujúcich sa v konkrétnej oblasti (klaster) a po druhé, straty subpixelov alebo blikajúcich pixelov vyskytujúcich sa v klastri. Štyri triedy určujú maximálny povolený počet chýb u každého typu vadných pixelov. LC displeje značky ADI, SONY, EIZO a väčšina ďalších LCD na našom trhu sú zaradené do triedy II. To znamená, ak je počet týchto chybných bodov menej ako desať, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 biele body + 5 farebných bodov = max 9 vadných) nevzniká zákazníkovi nárok na výmenu alebo reklamáciu LCD displeja. V prípade väčšieho počtu chybných pixels kontaktujte autorizovaný servis Vášho LCD, prípadne predajcu. 

IV. Spôsob vybavenia reklamácie
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami v rovnakej cene alebo vystavý dobropis 

I. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim. 

II. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa prijatia do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim! O vybavení je zákazník informovaný e-mailom.) 

III. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho alebo si môže kupujúci tovar prevziať osobne na adrese predávajúceho 

IV. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60 tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie. Táto čiastka je stanovená vo výške 1,5 EUR/deň pri tovare nad 5kg, pri tovare do 5kg je cena 0,5 EUR/deň. 

V. Spotrebný materiál
Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (cartridge, toner, tlačová hlava, lampa projektoru, batérie, napájací AC adaptér, …), je jeho životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade slúchadiel je jednotná životnosť 6 mesiacov. Výnimkou sú slúchadlá, ktoré boli zakúpené ako samostatný produkt.

  0
   0
   Váš košík
   Váš košík je prázdny
    Prepočítať dopravu
    Použiť kupón