Všeobecné obchodné podmienky IToffice s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky IToffice s.r.o.

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou IToffice s.r.o a jej obchodnými partnermi. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú viditeľné na stránkach IToffice s.r.o. 

Predávajúci:
IToffice s.r.o, IČO 47036770, so sídlom Párovce 1872 Močenok 951 31 je spoločnosť s.r.o zapísana v obchodnom registri SR Oddiel: S.r.o ,číslo vložky: 31202/T, zaoberájuca sa predajom výpočtovej techniky, spotrebnej elektroniky, tvorbou www stránok, predajom webhostingu a domén, správou IT a servisom PC techniky.

Kupujúci:
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Kúpna zmluva:
Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

II. Objednávka

Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našich webových stránkach, alebo osobne v našej kamennej predajni v Hornej Kráľovej. 

Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane všetkých ďalších poplatkov (doprava a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

III. Dodanie tovaru

Dodanie tovaru si kupujúci zvolí pri objednávaní tovaru, kde je informovaný o spôsobe dodania a o cene za dodanie tovaru.
Vyhotovenie produktu a odoslanie trvá 3 pracovné dni.

Spôsoby dodania tovaru sú:
1. Kuriérskou spoločnosťou DPD

Dodanie kuriérskou spoločnosťou:
Tovar expedujeme ihneď po spracovaní objednávky kuriérskou spoločnosťou:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7
821 04 Bratislava

Dodanie tovaru prepravcom býva obvykle do 24 h od vyexpedovania. V deň doručenia Vás kuriér predom kontaktuje. O vyexpedovaní tovaru z nášho skladu budete bezodkladne informovaný e-mailom. 
V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

Pri preberaní tovaru od prepravnej spoločnosti obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci e-mailom ihneď po potvrdení kuriérom, že Vám zásielka bola úspešne doručená a bola Vami prebratá. 

Kupujúcemu odporúčame aby si pri preberaní zásielky skontroloval stav zásielky
/poškodenosť obalu, počet balíkov alebo akékoľvek viditeľné poškodenia/.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu itoffice@itoffice.sk alebo telefonicky na t.č 0948 184 098, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. 

IV. Platobné podmienky

1. Platba vopred bankovým prevodom
2. Platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
3. Platba na faktúru so splatnosťou – tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

V. Odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy:
Kupujúci ako súkromná osoba má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v súlade so zákonom č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným listom poštou na adrese: IToffice s.r.o , Párovce 1872, 951 31 Močenok 
alebo e-mailom: itoffice@itoffice.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý najde tu:

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení, dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach alebo na našich webových stránkach.Ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty

Pri zasielaní tovaru je odporúčané kupujúcemu aby tovar riadne zabalil a znemožnil tak prípadnému poškodeniu prepravou. 
Všetky náklady na dopravu znáša kupujúci spotrebiteľ.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

f) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

h) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

i) mechanicky poškodený tovar spôsobený neodborným zaobchádzaním kupujúceho 

V prípade poskytnutých služieb:
Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

VI. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad

VII. Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke
https://fotodarcek.online/ochrana-osobnych-udajov/ . Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5 2018 a nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

  0
   0
   Váš košík
   Váš košík je prázdny
    Prepočítať dopravu
    Použiť kupón